Uchwała

Uchwała nr 42 / 03 / 2017
z  dnia  9  marca  2017 roku
Zarządu Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 marca 2017r. stosownie do zapisów § 19 ust. 2 lit a Statutu Stowarzyszenia z dnia 15 listopada 2014r.  postanawia, co następuje:

§1

 Zwołać w dniu 28 marca 2017r. t. j. worek godz. 19.00 Walne Zebranie Członków  „Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”” w siedzibie w  Koszalinie,  przy  ul.  Zwycięstwa 204a  IV  piętro  sala  odpraw.

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać zgodnie ze Statutem tylko członkowie

2. O fakcie zwołania Walnego Zebrania Członków członkowie zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia i na facebooku oraz pomocniczo w przypadku takiej konieczności   pocztą  elektroniczną  ( mailami ) oraz sms – ami .

3. Ramowy program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok, zapoznanie członków  Stowarzyszenia przez Zarząd z planowanym programem działalności Stowarzyszenia w 2017 roku, omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia oraz pozostałe według  ustaleń Walnego Zebrania Członków.

4. Za organizację Walnego Zebrania Członków odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.

§2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3

Realizację treści uchwały powierza się całemu Zarządowi Stowarzyszenia.

§4

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

                    Wiceprezes Zarządu                                 Prezes Stowarzyszenia

                          Artur Strojny                                            Andrzej Hamerla