O nas

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534435 w dniu 11 grudnia 2014 roku jako nowa organizacja zrzeszająca osoby/posiadaczy pojazdów zabytkowych.

Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

  • Artur Strojny – Prezes Stowarzyszenia
  • Arkadiusz Gil – Wiceprezes Stowarzyszenia
  • Krystian Murdza – Sekretarz Stowarzyszenia
  • Tomasz Grochal – Skarbnik Stowarzyszenia
  • Leszek Zdybicki – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Tomasz Żołynia – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Patryk Duliasz – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Rafał Mazur – Członek Komisji Rewizyjnej

Szczegółowe zasady i tryb zapisywania, przynależności, obowiązków oraz praw Kandydatów i Członków, określony jest w Statucie Stowarzyszenia.

POBIERZ STATUT STOWARZYSZENIA

 

Informacja w zakresie zapisów i przynależności do Stowarzyszenia

Kandydatem na członka Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów:

  • po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu jednorazowego wpisowego 50,00 zł oraz opłaceniu składki członkowskiej w wysokości 120,00 zł
  • posiadająca pojazd zabytkowy, którego wiek przekracza 25 lat

Wpłaty należy dokonać na konto:

BGŻ S.A. Oddział Operacyjny Koszalin nr: 30 2030 0045 1110 0000 0399 2570

Kandydat może stać się członkiem zwyczajnym po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, odbyciu przynajmniej 12 miesięcy stażu kandydackiego oraz po uzyskaniu pełnoletniości.

Deklarację członkowską dla chętnych do zapisania się do Stowarzyszenia można pobrać z poniższego linku. Po wypełnieniu deklaracji należy skontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOSTWA