RAMOWY PROGRAM Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”

R A M O W Y P R O G R A M
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pojazdów
Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”

W dniu 18 marca 2016r. godz. 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w WSPL SP ZOZ w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 204a, IV piętro w sali odpraw odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”, które zostaje zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” stosowanie do zapisów § 19 ust. 2 lit. a Statutu oraz uchwałę Zarządu 4/02/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

Ramowy program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” przedstawia się następująco:

1. Zapoznanie uczestników Walnego Zebrania ze sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi za 2015 rok, sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2015 rok i Komisji Rewizyjnej za 2015 rok Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” oraz podjęcie w tym zakresie stosownych uchwał.
2. Zapoznanie uczestników Walnego Zebrania ze stanem finansów Stowarzyszenia na dzień 29 lutego 2016r.
3. Zapoznanie się ze szczegółowym programem działania Stowarzyszenia na
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego członka Stowarzyszenia.
5. Inne sprawy.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” mogą brać udział zgodnie z zapisami Statutu tylko członkowie Stowarzyszenia ( w tym członkowie założyciele ) i nie dotyczy to kandydatów na członków, przyjętych po dniu 19 marca 2015r..

O fakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” członkowie Stowarzyszenia zostali lub zostaną powiadomieni:

1) pocztą elektroniczną ( mailami ),
2) ogłoszeniem na stronie www,
3) w inny sposób, tj. na facebooku i sms.

Niezależnie od powyższego – zapraszamy kandydatów na członków do biernego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z A R Z Ą D S T O W A R Z Y S Z E N I A